Privatësia dhe Cookies

Privatësia dhe cookies

Të dhënat e dhëna për International Design s.r.l. (në tekstin e mëtejmë "Dizajn Ndërkombëtar", "ne", "tonë") në faqet e faqes së internetit të arritshme në URL www.viadurini.al (në tekstin e mëtejmë "Site") në kohën e regjistrimit dhe më pas për përdorimin e shërbimet herë pas here, të siguruara nga Dizajni Ndërkombëtar, do të përpunohen në përputhje me Rregulloren e BE 2016/679. Në përputhje me legjislacionin në fjalë, Dizajni Ndërkombëtar informon përdoruesin për atë që vijon.

1. INFORMACION P ONR MBROJTJEN E TRAJTIMIT
Kontrolluesi i të dhënave të të dhënave personale është kompania International Design s.r.l., Via del Pino 21, Kodi Postar 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), Itali; info@viadurini.co.uk, C.F. 04187360401 - numri REA i RN 329370, regjistri i kompanive në Rimini, kapital i paguar i aksioneve 120,000 euro.

2. INFORMACIONI I KULET
2.1.Tipologjia e informacionit të ofruar nga përdoruesi Informacioni i mbledhur nga srl ​​design, mund të përfshijë: - Informacion i detyrueshëm pa të cilin nuk është e mundur të vazhdohet me blerjen si: emri, mbiemri, emri i kompanisë, adresa e transportit, kodi tatimor dhe / ose numri i TVSH-së, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit. - Informacion në lidhje me vizitat në faqet tona të tregtisë elektronike. - Përgjigjet në kërkesat për reagime të përbashkëta në faqen e feedback-ut të faqeve tona të tregtisë elektronike. - Detajet e bankës që kërkohen vetëm për të zbatuar një rimbursim dhe / ose një procedurë të kthimit.

2.2. Informacion automatik Ndërsa shfletoni faqet tona të tregtisë elektronike, Dizajni Ndërkombëtar, siç kërkohet me ligj dhe me pëlqimin e përdoruesit, kur është e nevojshme, mund të mbledhë të dhëna dhe detaje në lidhje me rrjetet dhe pajisjet e përdorura për të hyrë në shërbimet tona, siç janë informacioni për qasje, vizitori i rrugës, vendndodhja , shfletuesin, platformën, pajisjen, adresën IP, agjentin e përdoruesit. Ky informacion gjithashtu mblidhet përmes përdorimit të cookies.

3. KONSERVIMI DHANI DHURNIE
Të dhënat e mbledhura do të mbahen nga International Design për kohëzgjatjen e raportit. Trajtimi do të zgjasë jo më shumë seç duhet, për qëllimet për të cilat u grumbulluan të dhënat, d.m.th. - 2 (dy) vjet, për sa i përket informacionit personal - Informacioni financiar, siç janë pagesa dhe kthime, mbahen për kohëzgjatjen e përcaktuar me ligj mbi çështjet e taksave dhe kontabilitetit.

4. METODA DHE QURLLIMI I TRAJTIMIT
4.1. qëllimet Të dhënat e përdoruesit mblidhen dhe përdoren ekskluzivisht për qëllime të lidhura drejtpërdrejt dhe të dobishme për aktivizimin dhe funksionimin e shërbimeve të ofruara nga dizenjimi ndërkombëtar, për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara me ligj, me një rregullore ose nga legjislacioni i komunitetit dhe për ushtrimin e të drejtat e tyre në gjykatë. Me krijimin e një Llogari personale në Dizajn Ndërkombëtar, përdoruesi pranon të marrë nga kjo e fundit, në adresën e postës elektronike të treguar në kohën e regjistrimit, komunikimet dhe / ose propozimet tregtare që lidhen me dhe / ose të lidhura me shërbimet e ofruara nga Dizajn Ndërkombëtar. Përdoruesi mund të kundërshtojë përpunimin e sipërpërmendur ose duke shtypur së pari kutinë e duhur gjatë regjistrimit - ose duke dërguar një e-mail në adresën e info@viaduriniri.al, të treguar në seksionin "Na Kontaktoni" të Uebsajtit. Përdoruesi i cili synon të përdorë shërbimin "Dërgoj një shoku", duke klikuar në butonin e duhur në faqen e produktit, deklaron se ka fituar më parë pëlqimin e marrësit për komunikimin e adresës e-mail të kësaj të fundit për Ndërkombëtare Dizajn, vetëm për qëllimin e dërgimit të ftesës për të parë produktin. Të dhënat që lidhen me adresën e postës elektronike të marrësit nuk do të ruhen nga Design Design pas transmetimit të postës elektronike të ftesës.
Për më tepër, adresa e postës elektronike dhe adresa e postës letre e dhënë nga kjo e fundit gjatë regjistrimit në sit mund të përdoret nga Kontrolluesi i të Dhënave për promovimin e shërbimeve të ngjashme me ato për të cilat është pajtuar përdoruesi, për dërgimin e materialit reklamues që ka të bëjë vetëm me produktet / shërbimet e lartpërmendura, ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit tregtar. Përdoruesi mund të kundërshtojë trajtimin e lartpërmendur ose fillimisht - duke shtypur kutinë e duhur gjatë regjistrimit - ose më vonë, duke dërguar një e-mail në adresën e info@viadurini.al, i cili mund të gjendet në seksionin "Na Kontaktoni" në Uebfaqja. Kjo kundërshtim nuk do të sjellë asnjë pasojë të ofrimit të shërbimeve.

4.2. Qëllimi dhe funksionaliteti
Sigurimi i të dhënave të kërkuara në kohën e aktivizimit të shërbimeve, për qëllimet e përmendura në paragrafin e mëparshëm (n. 4.), "MODALITETI DHE QURLLIMI I TRAJTIMIT", është i detyrueshëm, pasi është rreptësisht funksional për të performance. Anydo refuzim për të dhënë të dhëna do ta bëjë të pamundur që Dizajni Ndërkombëtar të përfundojë procesin e regjistrimit të përdoruesit dhe për këtë arsye të sigurojë shërbimet e tij. Refuzimi i pëlqimit për qëllimet e tjera të paragrafit "PROCEDURAT DHE QURLLIMET E TRAJTIMIT" nuk do të sjellë pasoja në ofrimin e shërbimeve.

4.3. Mode.
Të dhënat grumbullohen në mënyrë elektronike dhe përpunohen përmes regjistrimit, konsultimit, komunikimit, ruajtjes, anulimit. Këto operacione kryhen kryesisht me ndihmën e mjeteve elektronike, duke siguruar përdorimin e masave të duhura për sigurinë e të dhënave të përpunuara, duke siguruar konfidencialitetin e tyre. Të dhënat e përdoruesit, të ruajtura në formë elektronike, ruhen dhe ruhen në një server të pronarit. Në mënyrë të veçantë, Pronari deklaron se të dhënat e regjistruara në server janë të mbrojtura nga rreziku i ndërhyrjes dhe qasjes së paautorizuar dhe se janë miratuar masa të sigurisë për të garantuar integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave, si dhe mbrojtjen e zonave dhe lokaleve, përkatëse për ruajtjen dhe aksesin e tyre. Të dhënat personale do të përpunohen nga bashkëpunëtorët dhe / ose punonjësit e Pronarit si menaxherë ose përpunues, brenda objektit të funksioneve të tyre përkatëse dhe në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Pronari. Dizajni Ndërkombëtar garanton nivelin më të lartë të sigurisë në menaxhimin e të dhënave të përdoruesve. Informacioni i kartës së kreditit ruhet vetëm në formatin e koduar dhe sipas kërkesave të sigurisë së certifikimit PCI. PS nuk ka qasje në informacione konfidenciale në lidhje me kartat e kreditit, të cilat do të përpunohen nga ndërmjetësit dhe lëshuesit e kartave në përputhje me Kodin e Privatësisë.

5. KOMUNIKIMI I T D DHNAVE Të dhënat personale të përdoruesit mund të zbulohen për subjekte specifike, të emëruar nga Pronari, përgjegjës për furnizimin e shërbimeve të nevojshme për kryerjen e detyrimeve që lidhen me regjistrimin në faqen www.viadurini.al dhe blerjet në internet, brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e dhëna. Në veçanti, të dhënat mund t'i komunikohen:
- njerëz, kompani ose zyra profesionale, të cilat ofrojnë ndihmë, konsulencë ose shërbime bashkëpunimi për Dizajnin Ndërkombëtar në çështjet e kontabilitetit, administrative, ligjore, tatimore dhe financiare;
- subjektet e deleguar dhe / ose të emëruar nga International Design për të kryer aktivitetet ose një pjesë të aktiviteteve që lidhen me ofrimin e shërbimeve të shitjes, të tilla si shërbimi ndaj klientit, edhe nëse menaxhohet në shërbime të jashtme; qendra logjistike përgjegjëse për paketimin e produkteve të blera nga përdoruesi; transportuesit përgjegjës për shpërndarjen e produkteve të blera; palët që kryejnë aktivitete të ndihmës pas shitjes në emër të Kontrolluesit të të Dhënave dhe të çdo bashkëpunëtori tjetër të jashtëm, për të cilin komunikimi është i nevojshëm për përmbushjen e duhur të detyrimeve të marra nga Dizajni Ndërkombëtar në lidhje me kontratën për ofrimin e shërbimeve të saj;
- Administrata Publike, për kryerjen e funksioneve institucionale brenda kufijve të përcaktuar me ligj ose me rregullore. Të dhënat e përdoruesit nuk janë objekt i zbulimit.

5.1. Duhet të theksohet se nëse përdoruesi vendos të ndajë informacionin e përmendur në paragrafin 2. me Dizajnin Ndërkombëtar dhe, rrjedhimisht, me partnerët tanë të biznesit, çdo informacion mbi privatësinë e partnerëve të biznesit mund të zbatohet gjithashtu për to. Dizajni Ndërkombëtar nuk është përgjegjës për dhe nuk mund të kontrollojë përpunimin e informacionit të realizuar nga partnerët e biznesit në platformat e tyre.
5.2 Kjo faqe mbrohet nga reCAPTCHA dhe zbatohen Politika e privatësisë së Google (https://policies.google.com/privacy) dhe Kushtet e Shërbimit (https://policies.google.com/terms).

6. KOMUNIKIMET DHE INFORMACIONI D SSUAR VA E-MAIL dhe / Ose SMS
Në përputhje me dispozitat e ligjit dhe kur është e nevojshme me pëlqimin e përdoruesit, Design Design mund të përdorë informacionin e dhënë nga përdoruesi në mënyrë që të zbatojë veprimet e marketingut siç janë dërgimi i gazetave ose komunikimet që mund të jenë me interes për përdoruesit. Sidoqoftë, është e mundur të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar në lidhjen në fund të buletinit, ose duke dërguar një e-mail në info@viadurini.al

7. E DREJTA E PJESS S INT INTERESUAR
Sipas ligjit, përdoruesi ka të drejtë të marrë, në çdo kohë, konfirmimin e ekzistencës së të dhënave në lidhje me të dhe qëllimet për të cilat ato përdoren. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni azhurnimin ose korrigjimin, fshirjen ose bllokimin e të dhënave dhe të kundërshtoni, tërësisht ose pjesërisht, përpunimin e tyre. Për të ushtruar të drejtat e mësipërme, si dhe për të marrë informacion në lidhje me subjektet ku ruhen të dhënat ose për të cilat komunikohen të dhënat ose për subjektet që, si menaxherë ose agjentë, mund të mësojnë për të dhënat tuaja, përdoruesi mund të kontaktojë Pronarin.

7.1 E drejta e qasjes në të dhënat personale dhe të drejtat e tjera Neni. 15. i Rregullores së BE 2016/679 parashikon që:
1. Pala e interesuar ka të drejtë të sigurojë konfirmimin e ekzistencës ose mosekzistencës së të dhënave personale në lidhje me të, edhe nëse nuk janë regjistruar ende, dhe komunikimin e tyre në formë të kuptueshme.
2. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë indikacionin:
a) të origjinës së të dhënave personale;
b) të qëllimeve dhe metodave të përpunimit;
c) të logjikës së përdorur në rast të trajtimit të bërë me ndihmën e mjeteve elektronike;
d) të detajeve identifikuese të Kontrolluesit të të dhënave, përpunuesve të të dhënave dhe përfaqësuesit;
e) të subjekteve ose kategorive të subjekteve të cilëve mund t'u komunikohen të dhënat personale ose që mund të mësojnë rreth tyre si përfaqësues të caktuar në territorin e shtetit, menaxherët ose agjentët.
3. Pala e interesuar ka të drejtë të marrë:
a) azhurnimin, ndreqjen ose, kur interesohet, integrimin e të dhënave;
b) anulimin, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme, përfshirë të dhënat, mbajtja e të cilave është e panevojshme për qëllimet për të cilat u grumbulluan ose u përpunuan të dhënat më pas;
c) vërtetimin se operacionet e përmendura në shkronjat a) dhe b) janë tërhequr në vëmendje, gjithashtu në lidhje me përmbajtjen e tyre, të atyre për të cilët të dhënat janë komunikuar ose shpërndarë, përveç në rastin kur është përmbushja e tillë e pamundur ose përfshin përdorimin e mjeteve në mënyrë të dukshme joproporcionale me të drejtën e mbrojtur.
4. Pala e interesuar ka të drejtë të kundërshtojë, tërësisht ose pjesërisht:
a) për arsye legjitime, përpunimi i të dhënave personale në lidhje me të, si dhe i përket qëllimit të koleksionit;
b) në përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të me qëllim të dërgimit të reklamave, materialeve të shitjeve direkte ose për kryerjen e hulumtimit të tregut ose komunikimit tregtar. Për të ushtruar të drejtat e mësipërme, si dhe për të marrë informacione mbi subjektet të cilave ruhen të dhënat ose kujt i komunikohen të dhënat, d.m.th. njerëzit që si menaxherë ose agjentë mund të bëhen të vetëdijshëm për të dhënat tuaja. kontaktoni Zotëruesin duke dërguar një kërkesë në adresën e mëposhtme të postës elektronike: info@viadurini.al

8. PLUG-IN
Uebfaqja jonë përdor të ashtuquajturat Plugins të Rrjetit Social Facebook.com. Më shumë detaje mbi shtesat në Facebook dhe veçoritë e tyre mund të gjenden në http://developers.facebook.com/. Për të parandaluar transmetimin dhe ruajtjen e të dhënave në lidhje me shfletimin e Internetit përmes Facebook, përdoruesi duhet të shkëputet nga Facebook para se të vizitojë faqen tonë të internetit.

9. LARGIMET
Sajti përdor një teknologji të quajtur "cookie". Këto janë skedarë të vegjël të të dhënave që ruhen në kompjuterin e përdoruesit kur qasen në një sit ose pjesë të tij. Cookies ndihmojnë Dizajnin Ndërkombëtar për të kuptuar preferencat e biznesit të përdoruesve.

9.1 Cookie Sajti përdor një teknologji të quajtur "cookie". Këto janë skedarë të vegjël të të dhënave që ruhen në kompjuterin e përdoruesit kur qasen në një sit ose pjesë të tij. Cookies ndihmojnë Dizajnin Ndërkombëtar për të kuptuar preferencat e biznesit të përdoruesve. Cookies janë vargje të vogla teksti që faqet e vizituara nga përdoruesi i dërgojnë në terminalin e tij (zakonisht shfletuesit), ku ato ruhen para se të ri-transmetohen në të njëjtat site në vizitën tjetër të të njëjtit përdorues. Gjatë navigimit në një sit, përdoruesi mund të marrë gjithashtu cookie në terminalin e tyre që dërgohen nga uebfaqe të ndryshme ose servera në internet (të ashtuquajturat "palë të treta"), mbi të cilat mund të ekzistojnë disa elementë (siç janë, për shembull, imazhe, harta, tinguj, lidhje specifike në faqet e fushave të tjera) në faqen që i njëjti po viziton.
Cookies, zakonisht të pranishëm në shfletuesit e përdoruesve në një numër shumë të madh dhe ndonjëherë edhe me këmbëngulje të gjatë kohore, përdoren për qëllime të ndryshme: ekzekutimi i vërtetimit të kompjuterit, monitorimi i seancave, ruajtja e informacionit në konfigurimet specifike në lidhje me përdoruesit që hyjnë në server, etj.

a. Cookies teknike.
Cookies teknike janë ato që përdoren për qëllimin e vetëm të "transmetimit të një komunikimi përmes një rrjeti të komunikimit elektronik, ose në masën e nevojshme rreptësisht për ofruesin e një shërbimi të shoqërisë së informacionit, të kërkuar në mënyrë të shprehur nga abonenti ose përdoruesi për të siguruar këtë shërbim" (shiko Nenin 122 , paragrafi 1, i Kodit).
Ato nuk përdoren për qëllime të tjera dhe zakonisht instalohen direkt nga pronari ose operatori i faqes në internet. Ato mund të ndahen në cookie të navigimit ose të seancave, të cilat garantojnë navigimin normal dhe përdorimin e faqes në internet (duke lejuar, për shembull, të bëni një blerje ose të vërtetoni hyrjen në zonat e kufizuara); cookies analitike, të ngjashme me cookies teknike kur përdoren direkt nga operatori i faqes për të mbledhur informacion, në formë të përgjithshme, për numrin e përdoruesve dhe mënyrën se si ata vizitojnë sitin; cookie funksionale, të cilat lejojnë përdoruesin të shfletojë sipas një seri të kritereve të zgjedhura (për shembull, gjuhën, produktet e zgjedhura për blerje) në mënyrë që të përmirësojë shërbimin e dhënë në të njëjtën.
Për instalimin e këtyre cookies, nuk kërkohet pëlqimi paraprak i përdoruesve, ndërsa detyrimi për të dhënë informacione në përputhje me artin. 13 i Kodit, që menaxheri i sitit, nëse ai përdor vetëm pajisje të tilla, do të jetë në gjendje të sigurojë në mënyrën që ai / ajo i konsideron më të përshtatshmet.

b. Profil i cookies.
Cookies për profilizim janë krijuar për të krijuar profile në lidhje me përdoruesin dhe përdoren me qëllim të dërgimit të mesazheve reklamuese në përputhje me preferencat e shprehura nga të njëjtat në kontekstin e shfletimit në rrjet. Për shkak të invazivitetit të veçantë që pajisjet e tilla mund të kenë në sferën private të përdoruesve, legjislacioni evropian dhe ai italian kërkon që përdoruesi të informohet në mënyrë të duhur për përdorimin e tyre dhe të shprehë pëlqimin e tij të vlefshëm. Arti. 122 të Kodit me të cilin "ruajtja e informacionit në pajisjen terminale të një kontraktori ose një përdoruesi ose hyrja në informacione të paraqitura është e lejuar vetëm me kushtin që kontraktori ose përdoruesi të ketë dhënë pëlqimin e tij pasi të jetë informuar sipas procedurave të thjeshtuara të referuara te në nenin 13, paragrafi 3 "(neni 122, paragrafi 1, i Kodit).
Në rast se përdoruesi nuk ka ndërmend të pranojë cookie, këto mund të çaktivizohen duke ndjekur udhëzimet e prodhuesit të shfletuesit. Për shembull, në Internet Explorer mund të ndryshoni cilësimet në lidhje me cookie-t në seksionin Tools / Internet Options / Privacy.

9.2 Sajti përdor cookie-t e mëposhtme në veçanti:
- Cookies në Uebfaqe
Emri: Viadurini
Qëllimi: Përdoret për variablat e seancës PHP (navigimi, pagination, etj.)
Kohëzgjatja: cookie-t e sesionit, ajo fshihet kur shfletuesi është i mbyllur

Emri: dorëzo_token1
Qëllimi: Përdoret si antispam për dërgimin e formave
Kohëzgjatja: cookies për sesione, ajo fshihet kur shfletuesi është i mbyllur

- Cookies të Google Analytics
Faqja jonë përdor Google Analytics të Google, Inc., një shërbim ofron statistika të matjes dhe analizës së performancës së faqes, përmes përdorimit të cookies. Për të konsultuar politikën e privatësisë të shërbimit Google Analytics, vizitoni http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Për politikën e privatësisë së Google, ju rekomandojmë adresën e mëposhtme http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.)

- Google Adwords & Cookie Remarketing Google.
Uebsajti mund të përdorë programin Google Adwords dhe teknologjinë e Google Remarketing. Të dy menaxhohen nga Google Inc .. Tipari i përcjelljes së konvertimit në AdWords përdor gjithashtu cookie. Për të na ndihmuar të mbajmë shënime të shitjeve dhe konvertimeve të tjera, një cookie i shtohet kompjuterit të një përdoruesi kur ky përdorues klikon në një reklamë. Ky cookie zgjat 90 ditë dhe nuk mbledh ose monitoron informacione që personalisht mund të identifikojnë një përdorues. Përdoruesit mund të çaktivizojnë cookies për ndjekjen e konvertimit në Google në cilësimet e shfletuesit të tyre në Internet. Në disa raste, cookies mund të shkaktojnë probleme gjatë hyrjes ose shfletimit brenda llogarisë tuaj AdWords. Kur kjo të ndodhë, mënyra më e mirë për të korrigjuar problemin është të pastroni cache tuaj dhe të fshini cookie-t e ruajtura për shfletuesin tuaj të Internetit. Për të mësuar më shumë rreth saj, klikoni këtu: https://www.google.es/intl/it/policies/privacy/. Më në fund, përdoruesi mund të çaktivizojë cookies e Google Analytics duke shkarkuar një shtojcë specifike të shfletuesit të disponueshme në url-në vijuese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

- Cookies në Facebook
Sajti mund të përdorë cookie-t nga Facebook Inc. për të monitoruar progresin e fushatave të reklamave në Facebook dhe të gjitha veprimet e rishikimit. Klikoni këtu për më shumë informacione mbi përdorimin e cookies nga Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ Në rast se përdoruesi nuk ka ndërmend të pranojë cookie, këto mund të çaktivizohen duke ndjekur udhëzimet e prodhuesit të shfletuesit. Për shembull, në Internet Explorer mund të ndryshoni cilësimet në lidhje me cookie-t në seksionin Tools / Internet Options / Privacy.

10. NDRYSHIME N TO POLITIKN E PRIVACISY
Në rast se Dizajni Ndërkombëtar duhet të bëjë ndryshime në këtë politikë të privatësisë, do të publikohet në këtë faqe dhe pëlqimi do të kërkohet përsëri nga përdoruesit nëse është e nevojshme.

11. PPRGJEGJSIA E MBROJTJES S D T DHNAVE
Nëse përdoruesi duhet të kontaktojë Dizajnin Ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me ushtrimin e të drejtave të tyre (të tilla si e drejta e anulimit, e tërheqjes ose e korrigjimit të të dhënave) ose kërkesave në lidhje me të dhënat personale, ai / ajo mund ta bëjë këtë në mënyrat e mëposhtme:
- duke shkruar një e-mail tek Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave në adresën e emailit viadurini@viadurini.it
- duke përdorur kontaktet në faqen tonë "Kontaktoni me ne"
- me postë, duke dërguar një letër letre në International Design srl, via del Pino 21, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Itali.

DATA E HYRJES N FOR FORC: 20 maj 2018.
 
Email Newsletter
Regjistrohu në buletinin tonë
  • aicel
  • confindustria
  • sectigo
  • sonosicuro