Kushtet e përgjithshme të shitjes

Këto kushte (tani e tutje "Kushtet e përgjithshme të shitjes") rregullojnë të gjitha kontratat e shitjes të lidhura midis përdoruesit (tani e tutje "Klienti") dhe kompanisë International Design S.r.l. nëpërmjet faqes së internetit www.viadurini.al (tani e tutje "Sajti") dhe në lidhje me produktet e pranishme në vitrinat virtuale të Faqes.
Klienti pranon dhe pranon që të gjitha komunikimet në lidhje me Kushtet e Përgjithshme të Shitjes dhe komunikimet e tjera që klienti dhe dizajni ndërkombëtar do të shkëmbejnë në formë elektronike plotësojnë kërkesat e formës së shkruar, me përjashtim të indikacioneve të veçanta të referuara në këto Kushte të Përgjithshme ose dispozita të ndryshme të ligjit. “Me gjithë përpjekjet tona, nuk mund të përjashtojmë që për një pjesë të vogël të produkteve të shumta në katalogun tonë të tregohet gabimisht një çmim i ndryshëm nga ai aktual. Në çdo rast, ne do të kontrollojmë korrektësinë e çmimeve të produkteve gjatë procesit të verifikimit të porosisë dhe dërgesës së mëvonshme të produkteve. Nëse, për shkak të keqkuptimeve ose shqetësimeve të tjera, çmimi i treguar në faqe duhet të jetë më i ulët se çmimi i saktë i shitjes së një produkti, ne do t'ju kontaktojmë për të kontrolluar nëse ende dëshironi ta blini produktin me çmimin e duhur. Përndryshe porosia juaj nuk do të pranohet. Nëse çmimi i saktë i një produkti është më i ulët se ai i treguar në faqe, ne do t'ju tarifojmë vetëm çmimin më të ulët të saktë dhe ne do t'jua dërgojmë sërish produktin.
Për të përfunduar blerjet në sit, Klienti duhet të regjistrohet dhe të krijojë një llogari në sit siç tregohet në pikën 1 në vijim.
Prandaj, tregtitë që mund të kryhen në sit i nënshtrohen këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes.
International Design rezervon të drejtën të modifikojë Kushtet e Përgjithshme të Shitjes në çdo kohë, me përjashtim të aplikimit për shitjen e vetme të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes në fuqi në kohën kur porosia e blerjes dërgohet nga Klienti.
Pra, kuptohet që çdo ndryshim dhe/ose Kushte të reja të Përgjithshme të Shitjes do të hyjnë në fuqi që nga momenti i publikimit të tyre në Faqe. Për këtë arsye, klientët janë të ftuar të hyjnë rregullisht në Faqe dhe të kontrollojnë për çdo publikim të kushteve të përgjithshme të përditësuara të shitjeve.

1. QASJA DHE REGJISTRIMI I FAQEVE
Qasja në shërbimet e ofruara nga Sajti është e rezervuar ekskluzivisht për përdoruesit që kanë mbushur moshën 18 vjeç.
Regjistrimi është plotësisht falas.
Për të krijuar llogarinë tuaj, Klienti duhet të klikojë në "Regjistrohu", të plotësojë formularin përkatës me të gjithë informacionin e kërkuar dhe ta dërgojë duke përdorur butonin "Dërgo". Klienti do të marrë një email konfirmimi nga International Design.
Në momentin e regjistrimit është gjithashtu e nevojshme që Klienti të shprehë pranimin e tij për Kushtet e Përgjithshme të Shitjes duke shënuar kutinë përkatëse. Prandaj kuptohet që mospranimi i Kushteve të Përgjithshme të Shitjes do ta bëjë të pamundur përfundimin e procedurës së regjistrimit dhe, për rrjedhojë, kryerjen e blerjeve në Faqe.
Me regjistrimin, Klienti garanton që informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë.
Kredencialet e "hyrjes" në sit janë rreptësisht personale dhe nuk mund të transferohen ose përdoren në asnjë mënyrë nga palët e treta.
Duke u regjistruar në Faqe dhe duke miratuar këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes, Klienti pranon të marrë njoftime tregtare në lidhje me produktet herë pas here të pranishme në vitrinat virtuale të www.viadurini.al në adresën e emailit të treguar në momentin e regjistrimit. Ky autorizim mund të revokohet në çdo kohë nëse Klienti vendos që nuk dëshiron të marrë më njoftimet e sipërpërmendura. Në fund të buletinit do të gjeni udhëzime për anulimin e abonimit duke shkuar ose duke shkruar në info@viadurini.al.

2. INFORMACION DIREKT MBI LIDHJEN E KONTRATËS (neni 12 i Dekretit Legjislativ 70/2003)
Në bazë të Dekretit Legjislativ 70/2003, që përmban dispozita rregullatore për tregtinë elektronike, Klienti deklaron se është i informuar për indikacionet e mëposhtme:
a) shfaqja e Produkteve në sit përbën një ftesë për ofertë drejtuar dizajnit ndërkombëtar; kjo do të thotë që duke shënuar një ose më shumë produkte, ato thjesht do të vendosen në karrocën tuaj në pritje të ekzekutimit të fazave të mëpasshme të lidhjes së kontratës së shitjes;
b) pasi të ketë përfunduar zgjedhja e produkteve që do të blihen, Klienti duhet të klikojë në butonin "vazhdoni për të përfunduar porosinë" dhe të fusë të dhënat e tij të faturimit;
c) duke klikuar mbi "vazhdoni për të përfunduar porosinë" Klienti do të jetë në gjendje të shikojë një përmbledhje të zgjedhjeve të bëra dhe mundësisht t'i korrigjojë ato në rast të gabimeve në hyrje dhe/ose lëshimeve;
d) pas konfirmimit të zgjedhjeve dhe të treguarit të mënyrës së pagesës midis atyre të disponueshme, Klienti do të përbëjë blerjen ose rezervimin e produkteve në karrocë sipas kushteve të përgjithshme të shitjes;
e) pas marrjes së porosisë, International Design do të dërgojë një komunikim konfirmimi të porosisë në adresën e emailit të treguar nga Klienti, i cili do të përmbajë shumën totale të detyrimit nga Klienti. Ky email konfirmimi përbën vetëm rezervimin e produktit dhe do të aktivizojë procesin e verifikimit të porosisë dhe përpunimin dhe dërgimin pasues të produkteve. Porosia konsiderohet e konfirmuar dhe e pranuar nga International Design vetëm me dërgimin e emailit që konfirmon përpunimin e produktit të porositur;
f) e gjithë korrespondenca me email me klientin do të depozitohet në bazën e të dhënave të Dizajnit Ndërkombëtar për kohën e nevojshme për të përpunuar porosinë dhe, në çdo rast, në përputhje me ligjin;
g) me gjithë përpjekjet tona, nuk mund të përjashtojmë që për një pjesë të vogël të më shumë se shtatë mijë produkteve në tregtinë tonë elektronike të tregohet gabimisht një çmim i ndryshëm nga ai aktual. Në çdo rast, ne do të kontrollojmë korrektësinë e çmimeve të produkteve gjatë procesit të verifikimit të porosisë dhe përpunimit dhe dërgesës pasuese të produkteve. Nëse, për shkak të keqkuptimeve ose shqetësimeve të tjera, çmimi i treguar në faqe duhet të jetë më i ulët se çmimi i saktë i shitjes së një produkti, ne do t'ju kontaktojmë për të kontrolluar nëse ende dëshironi ta blini produktin me çmimin e duhur. Përndryshe porosia juaj nuk do të pranohet. Nëse çmimi i saktë i një produkti është më i ulët se ai i treguar në faqe, ne do t'ju tarifojmë vetëm çmimin më të ulët të saktë dhe ne do t'jua dërgojmë produktin përsëri;
h) pavarësisht nga angazhimi maksimal i dizajnit ndërkombëtar, Klienti pranon dhe pranon se në disa raste është e mundur që një ose më shumë nga produktet e përzgjedhura të mos jenë të disponueshme (ju lutemi referojuni pikës 2 të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes);
i) në seksionin 'porositë e mia', Klienti mund t'i qaset porosive të tyre në çdo kohë dhe të konsultohet me statusin e përmbushjes së tyre;
l) Klienti do të njoftohet për dorëzimin e produkteve brenda 72 orëve të mëparshme, nëpërmjet një komunikimi në emailin e treguar gjatë fazës së blerjes;
m) pasi të jetë dërguar komunikimi zyrtar i dërgesës ("porosia juaj është dërguar"), klienti nuk do të ketë më të drejtë ta anulojë porosinë.

3. DISPONUESHMËRIA PRODUKT DHE ÇMIMET
Produktet e publikuara në vitrinë do të mbeten të disponueshme për një kohë të pacaktuar dhe për një numër të pakufizuar produktesh.
Të gjitha çmimet e produkteve, kostot e transportit dhe çdo kosto shtesë do të shprehen veçmas në Euro dhe janë përfshirë TVSH-në (Taksën mbi Vlerën e Shtuar).
Me përjashtim të vendeve jo anëtare të BE-së ku çmimet e treguara janë pa TVSH dhe detyrime doganore.
Çmimi i produkteve mund të ndryshohet pa paralajmërim, duke u kuptuar që çmimi që i ngarkohet Klientit do të jetë ai i publikuar në Faqe dhe i treguar në konfirmimin e porosisë të dërguar nga dizajni ndërkombëtar. Produktet do të mbeten pronë e International Design deri në pagesën e plotë nga klienti të çmimit të blerjes, kostove të transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë.
Mund të ndodhë, edhe për shkak të mundësisë që disa klientë të blejnë të njëjtin produkt në të njëjtën kohë, që produkti të mos jetë më i disponueshëm. Nëse pagesa e shumës së detyrimit për produktin (duke përfshirë kostot e transportit dhe çdo kosto shtesë) është bërë tashmë, International Design do t'i dërgojë klientit një komunikim nëpërmjet emailit duke komunikuar shumën e rimbursimit (çmimin dhe kostot e transportit dhe nga çdo kosto tjetër shtesë e paguar ).
Në rast të një porosie që përmban disa produkte, mosdisponueshmëria e një ose më shumë prej produkteve në çdo rast nuk do t'i japë klientit të drejtën të anulojë të gjithë porosinë. Prandaj, anulimet e pjesshme do të korrespondojnë me rimbursimet e pjesshme.

4. MËNYRAT E PAGESËS
Mënyra e pagesës është ajo e zgjedhur nga klienti nga opsionet:
• Kartë Krediti
• Kartë me parapagesë
• Transferte bankare
• PayPal
Siguria është një prioritet për Viadurini, prandaj informacioni juaj do të jetë i koduar. Të gjitha pagesat do të përpunohen përmes një lidhjeje të sigurt server-me-server duke përdorur Protokollin SSL (Secure Sockets Layer) me enkriptim 128-bit dhe protokoll VERISIGN.

5. DËRGIMI DHE DORGIMI I PRODUKTEVE - PRANIMI ME KUSHT
Koha e dorëzimit tregohet në çdo fletë produkti dhe kuptohet si pagesa e pranuar, në raste të veçanta do të dërgohet një komunikim i cili do të mbizotërojë mbi çdo tregues tjetër pasi merr parasysh të gjitha veçoritë e rastit (p.sh. prania e disa produkteve, distanca, lokacione të pafavorizuara, dërgesa jashtë vendit, etj.). Viadurini nuk mban përgjegjësi për vonesat e shkaktuara nga korrierët. Në rast të ngjarjeve të paparashikuara që shkaktojnë vonesë ose shqetësim për Klientin, të tilla si, për shembull, rrethana të paparashikueshme ose forcë madhore, International Design do t'i dërgojë klientit një komunikim me email.
Në bazë të artit. 63 të Kodit të Konsumatorit, Klienti, pas dorëzimit, duhet të kontrollojë konformitetin e numrit të paketave dhe kushteve të tyre. Çdo dëmtim në paketimin/paketimin e produkteve duhet të kundërshtohet menjëherë duke vendosur një pranim të kushtëzuar me shkrim në dëshminë e dorëzimit. Pasi dokumenti i dorëzimit është nënshkruar pa pranim të kushtëzuar, Klienti përjashtohet nga çdo mundësi për të kundërshtuar karakteristikat e jashtme të asaj që është dorëzuar.
Në rast të "pranimit të kushtëzuar" të paketës së marrë, Klientit i kërkohet të dërgojë menjëherë një email në info@viadurini.al të cilit klienti duhet t'i bashkëngjisë disa fotografi të paketës.
Pranimi me kusht, për të qenë i vlefshëm dhe i zbatueshëm, duhet të jetë i plotë dhe të tregojë, në momentin e dorëzimit, arsyen specifike pse është formuluar rezerva (p.sh. pranoj me rezervë sepse paketa është e hapur, ose pranoj me rezervë sepse paketa është i lagësht etj.), përndryshe rimbursimi nuk mund të bëhet.
Në rast se paketimi nuk tregon ndonjë dëmtim të dukshëm dhe klienti nënshkruan pa rezervë, nëse malli është i dëmtuar, klienti mund të përdorë "dëmtim të fshehur", pra dëmtim që nuk mund të verifikohet duke parë paketimin nga jashtë. Dëmi i fshehur sipas nenit 1698 të Kodit Civil është përgjegjësi e dërguesit dhe në këtë rast ankimi duhet t'i dërgohet dërguesit me postë rekomande me vërtetim marrjeje brenda dhe jo më vonë se 8 ditë nga marrja e dërgesës, bashkëngjitur fotot e dëmtimi.
Në rast se transportuesi është zgjedhur nga Klienti, rreziku i dëmtimit ose përkeqësimit të produkteve i transferohet Klientit tashmë me dorëzimin e mallrave tek transportuesi, duke përjashtuar çdo mosmarrëveshje në lidhje me karakteristikat e jashtme të asaj që është dorëzuar. Në këtë rast, çdo kundërshtim duhet të bëhet nga Klienti ndaj korrierëve.
Produktet do të dorëzohen në nivel rruge.
Dorëzimi në kate nuk parashikohet përveç nëse bihet dakord me një kuotim. Në rast se në faqen e konfirmimit të porosisë në pikën 5, dërgimi në dysheme nuk tregohet shprehimisht, shërbimi nuk ofrohet në asnjë rrethanë. Disa produkte mund të dorëzohen të çmontuara. Viadurini kryen shërbimin e montimit me kërkesë të klientit.

5.1 E MUNDSHME DËRGIMI TARIFAT SHTESËSE:
Për shkak të mundësisë së dorëzimit në vende që nuk janë lehtësisht të arritshme për shkak të natyrës gjeografike ose kufizimeve të trafikut si:
- Zonat e trafikut për këmbësorë ose të kufizuar (ZTL);
- Rrugët dhe rrugët me akses të vështirë për automjete si kamionë dhe furgonë (përmasat e automjetit nga 7 m deri në 12 m);
- Zonat e prekura nga punimet, kantieret, rrugët e modifikuara përkohësisht;
- Ishujt më të vegjël në varësi të vendit;
Mund të aplikohen suplemente për kostot e përbashkëta të transportit të paraqitura në sit. Prandaj ju ftojmë të na kontaktoni nëse besoni se një ose më shumë nga shkaqet e përmendura më sipër mund të ndikojnë në vendin që keni kërkuar për dorëzimin e mallrave. Çdo kosto shtesë e shkaktuar nga probleme të ngjashme dhe e pa raportuar më parë, mund të kërkohet në bilanc në momentin e konfirmimit të porosisë ose përpara dërgesës.
Gjithashtu i kujton Klientit se adresa e dorëzimit e vendosur në momentin e porosisë mund të ndryshohet pa kosto shtesë për sa kohë që porosia është duke u përpunuar. Pas marrjes së emailit "Porosia juaj është mbledhur" dhe/ose "Porosia juaj është dërguar", Klienti mund të ndryshojë adresën e dorëzimit dhe/ose të shtyjë datën e dorëzimit vetëm me pagesën e një shtesë për kostot e ruajtjes dhe dorëzimit.
Prandaj, ne ju këshillojmë, për çdo informacion, të kontaktoni shërbimin tonë të klientit.

6. GARANCI PËR PRODUKTIN
Të gjitha produktet e tregtuara gëzojnë garancinë ligjore të konformitetit të parashikuar nga nenet 128 e vijues. të Kodit të Konsumatorit i cili mbulon çdo mungesë konformiteti të artikujve të blerë, që ekziston në momentin e dorëzimit dhe që ndodh brenda 2 viteve nga vetë dorëzimi. Çdo defekt ose dëmtim i shkaktuar nga ngjarje aksidentale ose nga përgjegjësia e klientit për përdorimin e produkteve që nuk përputhen me përdorimin e tyre të synuar, ose efekti i konsumimit normal, përjashtohen nga mungesa e konformitetit dhe, për rrjedhojë, nga ligji garanci.
Klienti mund t'i kërkojë, sipas zgjedhjes së tij, shitësit që të riparojë mallrat ose t'i zëvendësojë ato, pa pagesë në të dyja rastet, përveç rastit kur zgjidhja e kërkuar është e pamundur ose i imponon shitësit kosto joproporcionale.
Konsumatori Klienti ka të drejtën për një ulje proporcionale të çmimit ose për zgjidhjen e kontratës së shitjes, në përputhje me dispozitat e nenit. 135 bis, paragrafi 4, Kodi i Konsumatorit dhe, në veçanti, nëse: shitësi nuk e ka kryer riparimin ose zëvendësimin brenda kushteve dhe afateve të përcaktuara në Kodin e Konsumatorit, ose ka refuzuar t'i sjellë mallrat në përputhje; nëse mungesa e konformitetit është aq serioze sa të justifikojë uljen e menjëhershme të çmimit ose përfundimin e kontratës; nëse shfaqet një mungesë konformiteti pavarësisht përpjekjes së shitësit për të rivendosur konformitetin e mallrave; nëse shitësi ka deklaruar (ose kjo është e qartë nga rrethanat) se ai nuk do të vazhdojë të rivendosë konformitetin e mallrave brenda një periudhe të arsyeshme ose pa incidente.
Konsumatori konsumator nuk ka të drejtë të zgjidhë kontratën nëse mungesa e konformitetit është vetëm e vogël.
Për të përfituar nga kjo garanci, klienti duhet të raportojë mungesën e konformitetit me një komunikim drejtuar shitësit që tregon defektet dhe defektet e konstatuara.
Nëse nuk provohet ndryshe, supozohet se çdo mungesë konformiteti që ndodh brenda një viti nga momenti i dorëzimit të mallrave ekzistonte tashmë në atë datë, përveç rasteve kur kjo hipotezë është e papajtueshme me natyrën e mallrave ose me natyrën e defektit të përputhshmërisë.
Për mallrat me elementë dixhitalë, shitësi merr përsipër të mbajë të informuar klientin konsumator për përditësimet e disponueshme (përfshirë përditësimet e sigurisë), të nevojshme për të ruajtur konformitetin e këtyre mallrave dhe t'i sigurojë ato për një kohë të arsyeshme, duke marrë parasysh rrethanat. dhe natyrën e kontratës dhe në çdo rast, në varësi të rastit, nëse kontrata e shitjes parashikon furnizim të vazhdueshëm të përmbajtjes ose shërbimit dixhital për një periudhë kohore.
Shitësi nuk mban përgjegjësi për çdo mungesë konformiteti që rezulton vetëm nga mungesa e përditësimit përkatës, nëse konsumatori nuk i instalon përditësimet e dhëna siç duhet brenda një kohe të arsyeshme.

7. RIFUNDIMET
Në rast të mosdisponueshmërisë së produktit ose tërheqjes nga Klienti, siç rregullohet më mirë në këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes, International design do t'i lëshojë urdhrin institucionit të tij të kreditit për të rimbursuar shumën e paguar në momentin e blerjes. Rimbursimi mund të bëhet në çdo rast brenda tridhjetë ditëve nga data e marrjes efektive të pagesës nga Klienti, duke kredituar mjetet dhe koordinatat e treguara nga ky i fundit.

8. E DREJTA E TËRHEQJES DHE PROCEDURA PËR KTHIM
Klienti ka të drejtën e lirë të tërhiqet pa asnjë gjobë brenda 14 ditëve pune nga marrja e mallit. Për të ushtruar të drejtën e tërheqjes, Klientit i kërkohet të na informojë (International Design srl, nëpërmjet del Pino, 21 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), tel +39 0541- 623760 email info@viadurini.al) vendimi për t'u tërhequr nga kjo kontratë përmes një deklarate të qartë (për shembull, një letër e dërguar me postë ose e-mail).
Për të përmbushur afatin e tërheqjes, mjafton që Klienti të dërgojë komunikimin në lidhje me të drejtën e tërheqjes përpara se të ketë skaduar periudha e tërheqjes. Për këtë qëllim, mund të përdorni modelin e mëposhtëm, por nuk është i detyrueshëm: "Kthim i Lehtë". Me marrjen nga International Design të njoftimit të Klientit për tërheqje, në mënyrën dhe brenda kushteve të përcaktuara më sipër, kontrata do të konsiderohet e përfunduar dhe International Design do të kthejë shumën e paguar nga Klienti.
Në çdo rast, e drejta e tërheqjes përjashtohet nëse produkti i blerë përbëhet nga:
(i) në furnizimin e mallrave të bëra sipas masës ose të personalizuara qartë ose të cilat, nga natyra e tyre, nuk mund të kthehen ose mund të përkeqësohen ose skadojnë me shpejtësi;
(ii) në furnizimin e produkteve audiovizive ose softuerit kompjuterik të vulosur, të hapura nga konsumatori.
Nëse Klienti ka marrë tashmë dorëzimin e produkteve, ai gjithashtu do të duhet t'i kthejë ato menjëherë përmes recetave të procedurës "Easy kthim" të përcaktuara më poshtë.
Kthimi i produkteve nga Klienti kuptohet si në kohë nëse ato janë të paprekura, nuk është kryer montimi dhe nuk janë manipuluar në mënyrë të tillë që të ulet vlera e tyre origjinale. Ambalazhi duhet të jetë origjinal dhe i kompletuar me dokumente (për këtë aspekt ndiqni procedurën “Kthim të Lehtë”), dorëzuar për dërgesë brenda 14 ditëve pune nga ushtrimi i të drejtës së tërheqjes.
Për të kryer një "Kthim të Lehtë" Klienti duhet të ndjekë procedurën e mëposhtme:
a) Dërgoni një email në info@viadurini.al me arsyet e kthimit dhe fotot nëse artikulli është i dëmtuar dhe një operator do ta drejtojë klientin në të gjitha hapat e nevojshëm për të bërë kthimin.
b) Artikujt që klienti synon të kthejë duhet të jenë të paprekura, në kushtet e tyre origjinale dhe të paketuara dhe paketuara në mënyrë adekuate. Produktet nuk duhet të montohen dhe përdoren. Dërgesa duhet të bëhet duke përdorur të njëjtën paketim origjinal në të cilin është marrë produkti.
c) Kostot e transportit për kthimin e produkteve i ngarkohen Klientit.
Nëse Klienti tërhiqet nga kontrata, të gjitha pagesat që ai ka bërë tek ne do të rimbursohen, duke përfshirë kostot e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë që rrjedhin nga kërkesa e klientit për një dërgesë të ndryshme nga lloji më i lirë i dërgesës standarde nga ne që ofrojmë) , pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën jemi njoftuar për vendimin e Klientit për t'u tërhequr nga kjo kontratë. Rimbursimi mund të mbahet përtej 14 ditësh vetëm derisa Klienti të tregojë se i ka kthyer mallrat ose derisa ato të jenë marrë nga ne, në varësi të situatës së parë.
Këto rimbursime do të bëhen duke përdorur të njëjtat mënyra pagese si Klienti, përveç nëse është rënë dakord ndryshe nga i njëjti; në çdo rast, ju nuk do të keni asnjë kosto si rezultat i një rimbursimi të tillë.
Klienti është përgjegjës për uljen e vlerës së mallrave që rezulton nga trajtimi i mallrave, përveç atij të nevojshëm për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e mallrave.
Pasi të jetë dërguar komunikimi zyrtar i dërgesës ("porosia juaj është dërguar"), klienti nuk do të ketë më të drejtë të anulojë porosinë.

9. HEQJE DHE TOLERANCË - PËRJASHTIMI I PËRGJEGJËSISË PËR RRETHANAT E PAPARASHIKUESHME DHE FORCË MADHORE
Në rast të shkeljes nga Klienti të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes, dështimi i International Design për të ushtruar të drejtën për të ndërmarrë veprime kundër tij nuk paraqet heqje dorë nga veprimi për shkeljen e angazhimeve të marra.
Dizajni Ndërkombëtar nuk mund të mbahet përgjegjës për mospërmbushjen e këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes në rast se kjo rrjedh nga ngjarje të rastësishme dhe/ose forca madhore, duke përfshirë, si shembull, por pa u kufizuar në, ato që lidhen me fatkeqësitë natyrore, vepron sulme terroriste, luftë, keqfunksionime të rrjetit dhe/ose ndërprerje.

10. LIGJI DHE JURIDIKSIONI NË FUQI
Këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes dhe për rrjedhojë kontrata e lidhur ndërmjet klientit dhe dizajnit ndërkombëtar i nënshtrohet ligjit të Republikës italiane dhe i lihet juridiksionit të gjyqtarit italian, duke iu nënshtruar kufizimeve të ligjit në rast se klienti vepron si konsumator.
Për çdo mosmarrëveshje civile, nëse blerësi është një individ privat, d.m.th një person fizik që vepron për qëllime që nuk kanë lidhje me ndonjë biznes apo veprimtari profesionale të kryer, ose nëse blerësi është një profesionist, d.m.th. një person fizik ose juridik që vepron në ushtrimin e veprimtarisë së tij. Veprimtaria sipërmarrëse ose profesionale, ose një prej ndërmjetësve të saj, juridiksioni territorial i detyrueshëm e ka gjyqtari i vendbanimit ose vendbanimit të klientit, nëse ndodhet në territorin e shtetit. Çdo pavlefshmëri e klauzolave të vetme të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes nuk do të nënkuptojë në asnjë rast pavlefshmërinë e të gjithë kontratës së shitjes ose të kushteve të përgjithshme të shitjes.

11. ZGJIDHJA ONLINE E MOSMARRËVESHJEVE
Konsumatori me banim në Evropë informohet se Komisioni Evropian ka krijuar një platformë online e cila ofron një mjet alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ky mjet mund të përdoret nga Konsumatori Evropian për të zgjidhur në mënyrë jo-gjyqësore çdo mosmarrëveshje në lidhje me kontratat për shitjen e mallrave dhe shërbimeve të përcaktuara në internet dhe/ose që rrjedhin prej tyre. Rrjedhimisht, nëse jeni një Konsumator i vendosur në Evropë, mund ta përdorni këtë platformë për zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje që rrjedh nga kontrata online e përcaktuar në këtë faqe. Platforma evropiane ODR është e disponueshme në lidhjen e mëposhtme: ODR

12. KONTAKTET DHE KOMUNIKIMET
Pa cenuar dispozitat rregullatore për njoftimet gjyqësore, për qëllimet e këtyre Kushteve të Përgjithshme të Shitjes dhe të kontratës së shitjes, Klienti deklaron se dëshiron të marrë të gjitha komunikimet në adresat e treguara në momentin e regjistrimit në Faqe, duke përfshirë ato me e-mail.
Për komunikimet drejtuar dizajnit ndërkombëtar, tregohen detajet e mëposhtme të kontaktit:
International Design s.r.l. Via del Pino 21, CAP 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Kodi Tatimor dhe P.I: 04187360401 Numri REA RN 329370, info@viadurini.al.
Email Newsletter
Regjistrohu në buletinin tonë