Kushtet e përgjithshme të shitjes

Këto kushte dhe kushte (tani e tutje "kushtet e shitjes") rregullojnë të gjitha kontratat e shitjes të lidhura ndërmjet përdoruesit (tani e tutje "klienti") dhe kompanisë Dizajn Ndërkombëtar S.r.l. përmes faqes së internetit www.viadurini.it (tani "faqja") dhe në lidhje me produktet e përshkruara në raftet virtuale të faqes. Konsumatori pranon dhe pajtohet që të gjitha komunikimet në lidhje me kushtet e përgjithshme të shitjes dhe komunikimet e tjera që klienti dhe Dizajni Ndërkombëtar Exchange në formë elektronike plotësojnë kërkesën e formës së shkruar, përveç shenjave specifike të përmendura në këto kushte të përgjithshme ose parashikimit të ligjit. Për të përfunduar blerjet në Uebfaqen tuaj, klienti duhet të kryejë regjistrimin e vet dhe krijimin e llogarisë tuaj në sit siç tregohet në paragrafin 1 në vijim). Tregtitë e ekzekutuara në sit i nënshtrohen këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes. Dizajni ndërkombëtar rezervon të drejtën të modifikojë në çdo kohë kushtet dhe kushtet e shitjes, pa cënuar aplikimin për shitjen e vetme të kushteve të përgjithshme të shitjes në fuqi në kohën e dërgimit të urdhrit të blerjes nga ana e klientit. Prandaj synohet që çdo ndryshim dhe / ose terme dhe kushte të reja të hyjnë në fuqi që nga momenti i publikimit të tyre në sit. Për këtë arsye, klientët janë të ftuar të hyjnë rregullisht në sit dhe të kontrollojnë publikimin e mundshëm të kushteve dhe kushteve të azhurnuara.

1. HYRJE N REG REGJISTRIN E ANGESS SBS WEBITIT.
Qasja në shërbimet e ofruara nga faqja është rezervuar ekskluzivisht për përdoruesit që kanë 18 vjet. Regjistrimi është plotësisht falas. Për të krijuar llogarinë tuaj, klienti duhet të klikojë në "regjistrohuni", të plotësojë formularin me të gjitha informacionet e kërkuara dhe ta dërgojë atë përmes butonit "dërgoni". Konsumatori do të marrë me e-mail një konfirmim nga dizajni Ndërkombëtar. Në kohën e regjistrimit kërkohet gjithashtu që klienti të shprehë, përmes kutisë, të kontrollojë pranimin tuaj të kushteve dhe kushteve të shitjes. Prandaj është kuptuar që mospranimi i kushteve të përgjithshme të shitjes do ta bëjë të pamundur përfundimin e procesit të regjistrimit dhe, në këtë mënyrë, për të bërë blerje në sit. Duke regjistruar, Klienti garanton që informacioni i dhënë është i vërtetë dhe i plotë. Kredencialet e hyrjes në uebfaqe janë rreptësisht personale dhe nuk mund të transferohen ose përdoren në ndonjë mënyrë nga palët e treta. Me regjistrimin në sit dhe miratimin e këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes, klienti pranon të marrë në adresën e postës elektronike të treguar kur regjistron alarme tregtare lidhur me produktet herë pas here në raftet e dyqaneve të www.viadurini.it. Ky autorizim mund të revokohet në çdo kohë nëse klienti vendos të mos marrë më tej këto paralajmërime, në fund të buletinit do të gjeni udhëzimet për anulimin e anëtarësimit tuaj që shkojnë në postën postare info@viadurini.al, ose shkruani.

2. INFORMACION DREJTOR P ONR PCRFUNDIMIN E KONTRATS (neni 12 i Dekretit Legjislativ 70/2003)
Në bazë të D.lgs. 70/2003, që përmban rregullore për tregtinë elektronike, klienti informohet për sa vijon:
a) afishimi i produkteve në sit përbën një ftesë për të ofruar për dizajn ndërkombëtar; Kjo do të thotë që duke kontrolluar një ose më shumë prej produkteve ato thjesht do të vendosen në karrocën tuaj në pritje të ekzekutimit të fazave vijuese të lidhjes së kontratës së shitjes;
b) pasi zgjedhja e produkteve që keni ndërmend të blini duhet të klikoni në "Vazhdoni për të përfunduar porosinë" dhe të shkruani informacionin tuaj të faturimit;
c) duke klikuar në "vazhdoni të plotësoni rendin" mund të shikoni një përmbledhje të zgjedhjeve të bëra dhe t'i korrigjoni ato, nëse në rast të gabimeve dhe / ose lëshimeve të dhëna;
d) pasi të keni konfirmuar zgjedhjet dhe të tregoni mënyrën e pagesës nga e disponueshme që do të blini ose rezervoni ose rezervoni produktet në karrocën e blerjes në Kushtet e përgjithshme të shitjes;
e) në pritje të porosisë, Dizajni Ndërkombëtar do të dërgojë një email konfirmimi në adresën e emailit të dhënë nga klienti, që përmban shumën totale të porosisë. Kjo postë konfirmimi përbën vetëm prenotimin e produktit dhe do të aktivizojë procesin e verifikimit të porosisë. Porosia konsiderohet e konfirmuar dhe pranuar nga International Design vetëm pas dërgimit të postës elektronike të dytë, duke komunikuar konfirmimin e statusit të përpunimit të produkteve tuaja të porositura.
f) rendi dhe konfirmimi i porosisë do të ruhen në bazën e të dhënave të dizajnit ndërkombëtar për kohën e nevojshme për ekzekutimin e urdhrit dhe, në çdo rast, në aspektin e ligjit.
g) përkundër përpjekjeve tona më të mira, ne nuk mund të përjashtojmë që një sasi e vogël e gamës sonë të gjerë të 7000 artikujve në e-tregtinë tonë mund të ketë një çmim të ndryshëm nga ai i deklaruar gabimisht. Ne do të kontrollojmë korrektësinë e çmimeve gjatë procesit të verifikimit të porosisë tuaj dhe përpunimit dhe dërgimit të saj të mëvonshëm. Nëse mund të ketë shqetësime dhe çmimi në uebfaqe është inferior se çmimi i tij i vërtetë, ne do t'ju kontaktojmë për t'ju pyetur nëse dëshironi të blini të njëjtin produkt me çmimin e tij të vërtetë. Porosia juaj nuk mund të pranohet ndryshe. Nëse çmimi i saktë i produktit është inferior ndaj atij në faqen e internetit, ne do t'ju ngarkojmë vetëm çmimin e saktë dhe ne do t'ju dërgojmë artikullin për ju.
h) përkundër përpjekjeve më të mira të Konsumatorit Ndërkombëtar të Dizajnit pranon dhe pajtohet që në disa raste është e mundur që një nga produktet më të zgjedhura nuk janë në dispozicion (ju lutemi referojuni leximit të paragrafit 2 të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes);
i) nën "Urdhrat e mi" klienti mund të hyjë në çdo kohë në porositë e tyre dhe të shfletojë statusin e evazionit.
l) konsumatori do të njoftohet për dërgimin e mallrave brenda 72 orëve, në një komunikim në adresën e postës të treguar gjatë blerjes; m) pasi të jetë dërguar komunikimi zyrtar i dërgesës ("porosia juaj është dërguar"), klienti nuk do të ketë më të drejtën ta anulojë porosinë.

3. PRODUKTET DHE PRMIMET E DHILNIES
Produktet e publikuara në dritare do të mbeten të disponueshme për një periudhë të pacaktuar dhe për një numër të pakufizuar të produkteve. Të gjitha çmimet e produkteve, kostot e transportit dhe çdo kosto shtesë, do të shprehen veç e veç në Euro dhe janë gjithëpërfshirëse të TVSH-së (Taksa e vlerës së shtuar). Mimi i produkteve mund të ndryshohet pa paralajmërim, me kusht që çmimi i ngarkuar blerësit të publikohet në faqe dhe të raportohet në konfirmimin e porosisë dërguar nga International design. Produktet do të mbeten pronë e dizajnit ndërkombëtar deri në pagesa të plota nga blerësi i çmimit të blerjes, kostot e transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë. Mund të ndodhë, edhe për shkak të mundësisë që më shumë klientë të marrin njëkohësisht të njëjtin produkt, që produkti të mos jetë më në dispozicion. Nëse pagesa e sasisë së detyruar për produktin (përfshirë tarifat e transportit dhe çdo shtesë) tashmë është bërë, dizajni Internationl i dërgon klientit një komunikim me postë elektronike duke komunikuar shumën e rimbursimit (çmimi dhe kostot e transportit dhe çdo kosto tjetër shtesë) paguar). Nëse urdhri që përmban produkte të shumëfishta, disponueshmëria e një ose më shumë prej produkteve nuk do t'i atribojë asnjë rast klientit të drejtën për të anulluar të gjithë porosinë. Për anulime të pjesshme, atëherë do të përputhen ripagimet e pjesshme.

4. RREGULLAT E PAGESAVE
Metoda e pagesës është ajo e zgjedhur nga klienti nga opsionet: • Kartë Krediti • Karta e parapaguar • Transferte bankare • PayPal Siguria është një përparësi për viadurini, kështu që informacioni juaj do të jetë i koduar. Të gjitha pagesat do të përpunohen përmes një lidhjeje server-me-server përmes përdorimit të protokollit të sigurt SSL (Secure Sockets Layer) me encryption 128-bit dhe protokollin VERISIGN.

5. D DRGIMI I PRODUKTIT - LUBNDA E PRANUESHME
Koha e dorëzimit tregohet në secilin produkt, në një rast të veçantë do t'i dërgohet një komunikim mbizotërues mbi çdo pretendim sepse merr parasysh të gjitha rrethanat e veçanta (psh. Prania e produkteve të shumta, larg, vende të pakëndshme, shpërndarja jashtë vendit etj.) . Viadurini nuk është përgjegjës për vonesat e shkaktuara nga korrierët. Nëse ato ndodhin që përfshijnë vonesë të paparashikuar ose bezdi për klientin, të tilla si por jo të kufizuara në rrethana të paparashikueshme ose forcë madhore, dizajni Ndërkombëtar do t'i dërgojë klientit një e-mail që përmban komunikim, në disa raste, një kupon dhuratë për të shpenzuar në viadurini.co .uk. Në rastin e "Pranimit të kushtëzuar" të marrë paketën, klienti duhet të dërgojë menjëherë një e-mail në info@viadurini.co.uk, Konsumatori duhet të bashkëngjisë disa fotografi të paketës. "Pranimi i kushtëzuar", për të qenë i vlefshëm dhe i zbatueshëm, duhet të jetë i plotë dhe të tregojë në kohën e dorëzimit, arsyen specifike pse formulohet rezerva (p.sh. pranoj me sepse paketa është e hapur, ose ta pranoj me rezervë sepse paketa është etj.), përndryshe rimbursimi nuk mund të bëhet. Ju lutemi mbani mend se porosia juaj do të dorëzohet jashtë shtëpisë tuaj, në nivelin e rrugës (kthesa). Asnjë dorëzim në dysheme nuk parashikohet nëse nuk pajtohet me një citat. Në rast se, në konfirmimin e porositjes së faqes në pikën 5, nuk do të tregohet shprehimisht dorëzimi në dysheme, shërbimi nuk ofrohet në asnjë rrethanë. Disa produkte mund të arrijnë të çmontohen. Viadurini nuk e bën shërbimin e instalimit.

5.1 PLANIFIKIMET E MUNDSISHME për transportim:
Për shkak të mundësisë së dërgimit në vendet që nuk janë lehtësisht të arritshme për shkak të natyrës gjeografike ose kufizimeve të trafikut, siç janë: - Zonat e trafikut të këmbësorëve ose të kufizuar (ZTL) - Rrugët dhe rrugët me vështirësi në përdorimin e automjeteve siç janë kamionët dhe furgonët (madhësia e automjeteve nga 7m në 12m) - Zonat e prekura nga punimet, vendet e ndërtimit, rrugët e modifikuara përkohësisht - Ishuj më të vegjël në varësi të vendit Shtojcat mund të aplikohen në kostot e zakonshme të transportit, të paraqitura në uebfaqe. Prandaj ju ftojmë të na kontaktoni nëse besoni se një ose më shumë nga shkaqet e përmendura më lart mund të ndikojnë në vendin e kërkuar për dërgimin e mallrave. Costsdo kosto shtesë e shkaktuar nga probleme të ngjashme dhe që nuk janë raportuar më parë, mund të kërkohet në kohën e konfirmimit të porosisë ose përpara se të paguhet dërgesa. Prandaj ju këshillojmë, për çdo informacion shtesë, të kontaktoni shërbimin tonë të klientit.

6. GARANCIA E PRODUKTIT
Të gjitha produktet e shitura në faqe janë të garantuara me ligj. Në veçanti, të drejtat që rrjedhin nga kjo garanci mund të ushtrohen me kusht që produktet të jenë përdorur sipas udhëzimeve të tij secilit prej tyre si duhet dhe me kujdes të duhur, në përputhje me përdorimin e synuar dhe siç parashikohet në udhëzimet e bashkangjitura dhe pas prezantimit të fatura e klientit. Nëse klienti është konsumator, dizajni Ndërkombëtar jep garancinë e konformitetit të referuar artit. 128 deri në Kodin e Konsumit (garanci ligjore). Në këtë rast, pra, konsumatori ka të drejtë: -zbulimi nuk ka shpenzime për konformitetin e mallrave me riparim ose zëvendësim, në përputhje me paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 të artit. 130 të Kodit të Konsumatorit, i cili është: - ulje çmimi ose anulim të kontratës, në përputhje me paragrafët 7, 8 dhe 9 të të njëjtit nen të ligjit. Dizajni ndërkombëtar plotëson defektet e përputhshmërisë nëse ato ndodhin brenda dy viteve nga data e dorëzimit të produktit. Për të përfituar nga garancia ligjore, klienti duhet të raportojë në Dizajnin Ndërkombëtar mungesën e konformitetit brenda dy muajve nga zbulimi i tij. Veprimi i drejtpërdrejtë për të zbatuar mungesën e konformitetit është prescivuese në çdo rast brenda një periudhe prej 26 muajsh duke filluar nga lindja. Kuptohet që efekti i cilësimeve të sistemeve kompjuterike, kompjuterëve, ekraneve të përdorura nga imazhet e klientit dhe ngjyrat e produkteve të publikuara në faqe mund të jenë të ndryshme nga ato reale. Shpenzimet në lidhje me kthimin e produkteve për shkak të funksionimit të garancisë do të përballohen nga dizajni ndërkombëtar dhe / ose furnitorët.

7. REFUNDIMET
Në rast të disponueshmërisë së produktit ose tërheqjes së klientit, pasi ai mund të rregullohet më mirë në këto Kushte të Përgjithshme të Shitjes, dizajni Ndërkombëtar do t'i dërgojë institucionit të tij të kreditit të kthejë shumën e paguar në kohën e blerjes. Një rimbursim mund të bëhet brenda një periudhe prej 30 ditësh nga data e marrjes aktuale të pagesës nga klienti, përmes mediave dhe akreditimit në koordinatat nga kjo e treguar.

8. E DREJTA E PROCEDURA T WITH P WITHRDORIMIT DHE KTHIMIT
Konsumatori ka të drejtën e lirë të tërhiqet pa penalizëm brenda 14 ditëve të punës me anë të dizajnit ndërkombëtar të konfirmimit të porosisë, dërgimit përmes komunikimit me postë të çertifikuar, ose në të njëjtën periudhë të telegramit, teleksit, faksit dhe postës elektronike me kusht që komunikimi të jetë konfirmohet akoma nga dorëzimi një postë e çertifikuar brenda 48 orëve të ardhshme. Me marrjen nga një dizajn ndërkombëtar të njoftimit të tërheqjes së klientit, në afatet dhe kushtet e mësipërme, kontrata do të shpërndahet dhe dizajni ndërkombëtar do të kthejë shumën e paguar nga konsumatori. Në çdo rast, e drejta e tërheqjes përjashtohet nëse produkti i blerë përbëhet:
(i) furnizimi i mallrave të bëra në specifikime ose të personalizuara qartë ose të cilat, nga natyra e tyre, nuk mund të kthehen ose mund të dëmtohen ose skadojnë me shpejtësi;
(ii) furnizimi i softverit audio ose kompjuterik të pazbuluar nga konsumatori. Nëse klienti ka marrë tashmë dorëzimin e produkteve do të duhet të kryejë menjëherë bërë nga kërkesat e procedurës "Kthimi i lehtë". Produktet e kthyera duhet të jenë të paprekura, me paketim origjinal dhe të plotë me dokumente (për këtë pikë ndiqni procedurën "Kthim i lehtë").
Për të bërë një "Kthim të Lehtë", klienti duhet të ndjek hapat e mëposhtëm:
a) Dërgoni një email në info@viadurini.al, duke shpjeguar arsyet e kthimit. Dërgoni disa fotografi nëse artikulli është i dëmtuar. Një operator do t'ju udhëzojë.
b) artikujt qe klienti don te kthej mbrapsh duhet te jen ne rregull, ne kushte perfekte dhe te ambalazhuar mir. Produktet nuk duhen te jen te montuar dhe te perdorur. Kthimi duhet ber ne ambalizhimin origjinal me te cilin erdhi artikulli.
c) Kostot e transportit të kthimit do t'i ngarkohen konsumatorit. Të gjithë artikujt duhet të jenë të padëmtuar, të palindur dhe të paqen në paketimin e tyre origjinal. Mosrespektimi i këtyre kushteve dhe kushteve do të rezultojë në humbjen e së drejtës së tërheqjes. Ne me mirësi i ftojmë klientët tanë të bashkëpunojnë duke ndjekur politikën tonë të kthimit dhe duke mos dërguar sende që nuk mbulohen nga e drejta e tërheqjes. Pasi të dërgohet komunikimi zyrtar i dërgesës ("porosia juaj do të dërgohet") klienti nuk do të ketë të drejtë të anullojë porosinë.

9. UDHZUES DHE TOLERANC - - P EXRFUNDIMI I P LRGJEGJSIS FOR P FORR Q CNDRIME TAB PAPRANUESHME DHE PRNDARJE T FOR FORCS
Në rast mosrespektimi nga ana e Konsumatorit ndaj këtyre kushteve të shitjes, dështimi nga modeli Ndërkombëtar i së drejtës për të ndërmarrë masa ndaj tij, nuk është heqje dorë për të vepruar për shkeljen e angazhimeve të ndërmarra. Dizajni ndërkombëtar nuk do të jetë përgjegjës për dështimin e kushteve të tanishme të përgjithshme të shitjes në rast se kjo rrjedh nga rrethana të paparashikueshme dhe / ose forca madhore, përfshirë, por pa u kufizuar, në ato që lidhen me katastrofat natyrore, aktet e terrorizmit, luftës, etj. dështimet e rrjetit dhe / ose ndërprerjet.

10. LIGJI I ZBATUAR DHE JURISDIKIMI
Këto Kushte dhe Kushte të Shitjes dhe më pas kontrata midis Klientit dhe modelit ndërkombëtar i nënshtrohet Ligjit të Republikës Italiane dhe i kthehet juridiksionit të gjyqtarit italian, duke iu nënshtruar kufizimeve të ligjit në rast se klienti mban cilësia e konsumatorit. Do mosmarrëveshje në lidhje me kontratën midis Klientit dhe modelit ndërkombëtar dhe me Kushtet e Përgjithshme të Shitjes - duke përfshirë me shembull dhe jo shteruese ato që lidhen me interpretimin, ekzekutimin, zgjidhjen, përfundimin, anulimin, revokimin - palët zgjedhin që vrimë e vetmja vrimë e Rimini, me përjashtim të çdo forumi tjetër. Pavlefshmëria e mundshme e klauzolave ​​individuale të Kushteve të Përgjithshme të Shitjes nuk nënkupton në asnjë rast, pavlefshmërinë e tërë kontratës së shitjes ose Kushtet e Përgjithshme të Shitjes.

11. KONTAKTET DHE KOMUNIKIMET
Në varësi të dispozitave të legjislacionit për subjektin e njoftimeve gjyqësore, për qëllimet e këtij Kushtet e Përgjithshme të Shitjes dhe kontratën e shitjes, Konsumatori deklaron se dëshiron të marrë të gjitha komunikimet nga adresat e listuara në kohën e regjistrimit në Sajti, përfshirë emailin. Për komunikimin drejtuar dizajnit ndërkombëtar ju tregoni adresat e mëposhtme: Dizajn ndërkombëtar s.r.l. Via del Pino 21, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) ITALY - C. F. and P. I: 04187360401 Numri REA RN 329370, info@viadurini.al
 
Email Newsletter
Regjistrohu në buletinin tonë
  • Piva IT 04187360401
  • Tel.+39 0541-623760 (21 linja telefonike)
  • nga e hena ke e premtja 8.30-17.00
  • via del pino 21 - - 47822
  • Santarcangelo di Romagna (RIMINI) Italy
  • info@viadurini.al
  • +39 373 9005839 & SMS/WHATSAPP
  • Cmimet e cituara janë përfshirë TVSH-në